REGULAMIN KONKURSU


Regulamin konkursu Lubimyogrody.pl


Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Lubimyogrody.pl sp. z o.o., Kadzidło 41 , 07-420 Kadzidło , NIP: 758-236-01-24.
2.Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook,Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/lubimyogrody .

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
4. Konkurs trwa cyklicznie począwszy od 28.12.2020r, na zgłaszanie odpowiedzi w komentarzu czekamy dokładnie tydzień(7dni).
5. Wyniki zostaną ogłoszone maksymalnie 3 dni po zakończeniu trwania danego konkursu za pośrednictwem Fanpage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega: Podaniu prawidłowej odpowiedzi w komentarzu pod postem.
2. W każdym konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców.
3. Organizatora wybierze/wylosuje odpowiedź, które ich zdaniem jest prawidłowa, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub telefonicznie.

Nagroda

1. Nagroda w konkursie jest zmienna o czym Organizator zobowiązuję się poinformować w każdym przypadku.
2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub może zostać przesłana pocztą.
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku” .
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.